مذاکرات هسته ای همچنان بی نتیجه

اکنون وقت آن است که ایران، به طور ویژه تصمیمات دشوار بگیرد. مذاکرات ما، همراه با روسیه و چین، هفته آینده در لوزان آغاز می شود.